Ring oss: 0104 50 50 00

Här hittar du summerad information om klimatförbättrad betong och dess enorma och outnyttjade potential.

 1. Vad är skillnaden mellan CEMENT och BETONG?

  Skillnaden mellan cement och betong är att cement är ett bindemedel som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong. Betong är vårat viktigaste och mest kostnadseffektiva byggnadsmaterial och en förutsättning för att kunna bygga alla de bostäder och infrastrukturer som samhället behöver.

  Cement är ungefär 10 volymprocent av innehållet i betong men cementet står för upp till 90 procent av betongens koldioxid avtryck.

  Cement framställs genom att värma upp en blandning av kalksten och lera till en temperatur på 1 450 grader. Vid uppvärmning frigörs koldioxid ur kalkstenen och cirka två tredjedelar av den koldioxid som genereras vid tillverkning av cement kommer från kalkstenen. Resterande kommer från de bränslen som används för uppvärmningen. Det är detta som är orsaken till att cement bidrar till så stora koldioxidutsläpp.

  Det effektivaste och bästa sättet att reducera betongens klimatavtryck är att producera betong med så lite cement som möjligt, med bibehållen, eller till och med bättre kvalitet och funktion.

  En andel av cement kan ersättas* med alternativa bindemedel, flyggaska eller slagg, som har avsevärt lägre klimatpåverkan.

  Betong med lägre klimatpåverkan, tillverkad med alternativa bindemedel kallas för klimatförbättrad betong.

        

  *Mängden av tillsatta alternativa bindemedel beror på typ av konstruktion och exponeringsklass.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50% lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 2. Vad är alternativa bindemedel?

  Alternativa bindemedel är mineraliska material med cementliknande egenskaper men avsevärt mycket lägre koldioxidutsläpp.
  De här materialen reagerar och hjälper till att fungera som limmet i betongen och binda ihop de ingående delmaterialen.

  Alternativa bindemedel som vi på Thomas Betong använder idag är restmaterial från andra industrier, som annars hade behövts deponeras eller tas om hand på något annat sätt. Alternativa bindemedel kan också vara naturligt förekommande material. Idag använder vi främst slagg från stålindustrin och i vissa fall (främst utomlands och till specielle projekt) flygaska från energisektorn.


  Slagg - masugnsslagg, som är en restprodukt från stål- och järnindustrin. Denna slagg omvandlas till pulver genom malning och kan till stora delar ersätta cement som bindemedel i vår betong.
  Flygaska - ren flygaska från kolförbränning. Det är en restprodukt efter reningen av rökgaser från vissa kolkraftverk, som har en giftfri förbränning.


  De alternativa bindemedlen, som vi ersätter cementen med idag, transporteras med båt från i första hand Tyskland och lossas vid Thomas Cements tre hamndepåer i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund.

  Betong med lägre klimatpåverkan, tillverkad med alternativa bindemedel kallas för klimatförbättrad betong. En del av vår klimatförbättrade betong minskar koldioxidutsläppen med 50 %.
   
  Innehåller alternativa bindemedel giftiga eller farliga ämnen?

  Alternativa bindemedel som används i klimatförbättrad betong innehåller inga giftiga eller farliga ämnen. Vi använder bara alternativa bindemedel som är CE-märkta och som uppfyller Sveriges och EU:s omfattande och strikta kemikalielagstiftning. Vi och våra leverantörer provar alla alternativa bindemedel vi använder enligt krav i standarder och lagstiftning.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 3. Vad är klimatförbättrad betong?

  Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong*. 

  Vi åstadkommer detta genom att vi optimerar betongrecepten och sänker cementhalterna i betongen och genom att vi ersätter en del av cementen med alternativa bindemedel.

  I Sverige har betongbranschen (Svensk Betong) definierat klimatförbättrad betong i tre steg. Den enkla nivån är att man reducerar koldioxidavtryck med 10 %, sedan kan man göra det med 25 % eller upp till 40 %.

  Klimatförbättrad betong och prefab i nivå 1, 2 3 eller 4?

  När vi pratar om våra klimatförbättrade produkter använder vi för enkelhetens skull de nivåer som finns i vägledningen från vår branschorganisation Svensk Betong. Men vad innebär egentligen nivåerna? Produktchef Mats Karlsson förklarar:

  – Nivåerna i Svensk Betongs vägledning motsvarar en reduktion på 10, 20, 30 samt 40 procent eller mer. Samtliga jämfört med en så kallad branschreferens eller typvärde . Vi gör det för att våra kunder enkelt ska kunna se vilket klimatavtryck våra produkter har.  Så när du väljer produkt ur vårt stora sortiment av klimatförbättrade produkter, titta på nivåerna. Ju högre nivå desto bättre för klimatet! Idag erbjuder Thomas Betong klimatförbättrad betong med upp till 50 % lägre klimatavtryck.

  * traditionell betong är en betong som tillverkas utan alternativa bindemedel.

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

   

 4. Hur mycket kan vi reducera betongens koldioxidavtryck?

  Klimatförbättrad betong är en enorm outnyttjad potential.

   

  Byggbranschen i Sverige kan spara 500 000 ton CO2

  Idag kan vi på Thomas Betong tillverka och leverera betong med 50 % lägre koldioxidavtryck.

  Om hälften av all betong vi bygger med i Sverige idag, var klimatförbättrad med 50 %, skulle vi spara ca 500 000 ton CO2.

  !!!
  Detta motsvarar 130 000 varv runt jorden med bil eller ca 5 500 000 bilresor mellan Göteborg och Stockholm, tur och retur.
  Det motsvarar också ca 5 % av de totala årliga utsläppen från biltrafiken i Sverige eller utsläppen från 62 500 personer (8 ton per person och år).

 5. Hur mycket är 1 ton koldioxid?

  1 ton koldioxid motsvarar:

     500 mil med bil, eller 10 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.

   

     365 tågresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.

   

     800 liter mjölk.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50% lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 6. Klimatförbättrad betong och uttorkning

  Klimatförbättrad betong har lika bra, eller bättre, uttorkningsegenskaper som traditionell betong.


  De undersökningar och provningar som har genomförts visar faktiskt att klimatförbättrad betong med slagg får en bättre självuttorkning och fukttransporten (diffusion) sker lite långsammare.
  Men de första dagarna efter gjutning behöver betongen skyddas då hållfasthetstillväxten sker långsammare.

   

   

  Finns specifika krav på en snabb och styrd uttorkningstid i ditt projekt rekommenderar vi Thomatork Grön som är speciellt framtagen för detta ändamål.

  Läs mer på Thomas Betongs hemsida om vad du ska tänka på för att uppnå ett optimalt resultat. 

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 7. Tar betong upp koldioxid?

  Ja, betong tar upp koldioxid under hela sin livstid, detta kallas för karbonatisering. Det sker helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper.


  FN har i senaste klimatrapporten från IPCC bekräftat att betong karbonatiserar och redogör för potentialen.
  Det finns metoder och standarder för hur betongs koldioxidupptag ska beräknas (EN 16757).

  Du kan läsa mer om hur betongen tar upp CO2 på  IVLs hemsida HÄR >>


  Under en betongkonstruktions livstid kan cirka 20 % av utsläppen tas upp och där hälften har tagits upp efter 25 år (för livslängd 100 år).

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 8. Vad är karbonatisering av betong?

  Karbonatisering innebär att betong i byggnader och infrastruktur tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Detta är inte en ny företeelse utan en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

  Karbonatisering är en kemisk reaktion som sker när koldioxid i luften reagerar med kalciumhydroxid som finns in i betongen. Det som sker är att kalciumhydroxiderna omvandlas tillbaka till kalksten, som är ett ursprungsmaterial i tillverkning av cement. I den här processen binds CO2 in i betongen.

  Tittar man på betong som används till ett hus, till exempel, så kan man säga att upp till 20 procent av den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av betongen och cementen kan bildas till baka in i betongen. 

   

  Du kan läsa mer om karbonatiseringen i IVLs rapporten CO2 uptake in cement-containing products och IPCC rapport Climate Change 2021

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50% lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 9. Alternativa bindemedel bara i Sverige?

  Det är inte bara i Sverige som vi inom Thomas Concrete Group använder alternativa bindemedel när vi tillverkar klimatförbättrad betong.


  Både i Europa och resten av världen har man använt alternativa bindemedel sedan länge.
  Thomas Concrete Group har också verksamhet i TysklandPolen och USA och där använder vi sedan många år alternativa bindemedel.

   

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50% lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 10. Här producerar vi vår klimatförbättrade betong

  I takt med att behovet av och intresset för vår klimatförbättrade betong ökar utvecklar vi på Thomas Betong också våra produktionsanläggningar. Detta gör vi för att kunna erbjuda våra kunder dessa produkter så nära det aktuella projektet som möjligt.

   

  Vill du bygga hållbart med THOMAGRÖN®? Hitta kontaktuppgifter i din region HÄR

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

   

 11. Hit levererar vi vår klimatförbättrade betong

  Allt fler och flera större och medelstora byggföretag samt beställare av infrastrukturprojekt har upptäckt och börjat använda klimatförbättrad betong från Thomas Betongs gröna erbjudande – ThomagrönThomagarage GrönThomaSKB Grön – bara några exempel.


  En stor eloge till våra kunder och beställare som har tagit steget mot ett hållbart byggande tillsammans med oss och som bygger med klimatförbättrad betong.

  Några projekt där vi levererade vår klimatförbättrade betong.


  Se flera exempel här >>

   

  Sedan många år tillbaka har C-lab®Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning forskat och provat olika betongrecept för att utveckla betong med förbättrade egenskaper och för särskilda applikationer.

   

  Vi insåg tidigt att klimatfrågan var en oerhört viktig fråga och redan 2012 lanserade vi, som den första aktören, en klimatförbättrade betong med minskade andel cement och således ett mindre klimatavtryck.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50% lägre koldioxidavtryck 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 12. Så tog vi fram klimatförbättrad betong

  Betong behöver ett bindemedel för att binda samman delmaterialen och traditionellt har detta varit cement, som i sig har en stor miljöpåverkan.

   

  Redan 1992 har vi på Thomas Concrete Group låtit vårt laboratorium C-lab® i Göteborg forskat att få fram alternativa och hållbarare bindemedel till cement.


  C-lab i Göteborg är vårat centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där våra experter dagligen arbetar med att framtidssäkra morgondagens produkter. C-lab arbetar inte bara för Thomas Betong. Hela 70 procent av uppdragen kommer från externa kunder runt om i världen. Totalt genomför experterna på C-lab uppemot 5 000 provningsuppdrag varje år och deltar i flera forsknings- och utvecklingsprojekt.


  2006/2007 - första projekten
  Det var vid årsskiftet 2006/2007, i samband med en etapp vid Norra länken i Stockholm, som vi startade med provningar för att delvis ersätta cement med flygaska som bindemedel i betongen då detta var något som krävdes för gjutning av sekantpålar.


  2012 - först med klimatförbättrad betong
  Utvecklingsarbetet med alternativa bindemedel fortsatte och resulterade i att Thomas Betong under 2012 var först i Sverige med att erbjuda klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidutsläpp.
  Detta gjordes genom att optimera betongens sammansättning och genom att ersätta cementen med alternativa bindemedel. Två exempel av alternativa bindemedel är masugnsslagg från järn- och stålindustrin samt flygaska från kol, som är en restprodukt efter reningen av utsläppen från vissa kolkraftverk, som har en garanterat giftfri förbränning. Detta är ett material som länge har använts i betongproduktion i Europa och andra delar av världen.


  2016 - unik Thomas Miljöstomme®
  2016 lanserade Thomas Betong en ny helhetslösning – Thomas Miljöstomme, ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar. Miljöstommen ger 30 procent lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell betongstomme.

   

  2030 - klimatneutral betong
  Nu forskar och arbetar vi vidare för att finna andra alternativa bindemedel för att sänka koldioxidutsläppen ytterligare. Dessutom pågår ett arbete med mål att kunna leverera en helt klimatneutral betong år 2030.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 13. Klimatförbättrad betong sedan 2007

  Redan 2006 startade Thomas Betong och C-lab med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaska som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram till 2011 fortsatt företaget att leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet. År 2012 erbjöd vi på Thomas Betong som första aktör i Sverige klimatförbättrad betong THOMAGRÖN med 50 % lägre klimatpåverkan än traditionell betong. Nu siktar vi på klimatneutral betong till 2030.


  Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade betongen varit ganska återhållsam. Men då klimatfrågan har blivit mer aktuell har beställare och entreprenörer börjat inse potentialen med klimatförbättrad betong. I projektet Västlänken i Göteborg har t.ex. Trafikverket ändrat på sina krav på mängden cement som bindemedel i betongen och allt fler visar intresse för innovationen. Tack vare alternativa bindemedel är den klimatförbättrade betongen väldigt lätthanterlig och behåller eller ökar sin kvalité, funktion och prestanda.

  • Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den ett självklart val för oss titta närmare på, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket och den som håller i projekt Centralstationen.


  Idag tillverkar och levererar vi betong med upp till 50 % lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen och vårt utvecklingsarbete fortsätter.
  Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 14. Klimatförbättrad betong från Thomas Betong

  Vad har Thomas Betong för klimatförbättrade betonger?


  Vårt Gröna Erbjudande har utvecklats för att underlätta användandet av klimatförbättrad betong och för att enklare kunna välja rätt klimatförbättrad betong.

  Klimatförbättrad betong i vårt gröna erbjudande finns med olika nivåer av klimatreduktion:

  • Steg 1 - innebär en klimatreduktion av minst 10 % och är något som kan användas i alla byggprojekt
  • Steg 2 - en större klimatreduktion kan nås genom, minst 25 %
  • Steg 3 - 40 % eller mer


  För steg 3 krävs ett utökat samråd och att vi blir involverade tidigt i processen för att projektanpassa och ibland hitta skräddarsydda lösningar.

  Varje enskild produkt har ett specifikt produktnamn, som till exempel.

  FABRIKSBETONG
   
  PREFABRICERAD BETONG

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 15. Hållbart samhälle byggs med klimatförbättrad betong

  Varför ska jag välja Thomas Betongs klimatförbättrade betong?


  Klimatförbättrad betong ska väljas eftersom det är den enskilt största åtgärden som du som beställare/köpare kan göra för att minska klimatpåverkan och Thomas Betong är den betongproducent i Sverige som har högst kunskap och längst erfarenhet av klimatförbättrad betong.

  Redan 2012 lanserade Thomas Betong, som första aktör i Sverige, klimatförbättrad betong och är idag ledande i utvecklingen av klimatförbättrad betong. Nu, tio år senare, erbjuder flera aktörer klimatförbättrade alternativ.

  Idag tillverkar och levererar vi betong med upp till 50 % lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen och vårt utvecklingsarbete fortsätter.

  Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått 

 16. Vår vision om klimatneutral betong 2030

  Idag tillverkar och levererar vi på Thomas Betong klimatförbättrad betong med upp till 50 % lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen.
  Vårt lab C-lab® forskar och provar nya alternativa bindemedel som vi kan ersätta cement med.


  Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

   

   

   

  Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

  Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

  Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck
  Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått